RODO

Opalenickie Centrum Zdrowia ProMedica.

Co do zasady Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą (PWDL) w związku z prowadzeniem działalności leczniczej nie muszą uzyskiwać zgody Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego. W przypadku realizacji praw wskazanych w art. 13, 14 oraz 15 RODO, Administrator danych w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania podaje co najmniej przepis RODO i nazwę aktu prawnego na poziomie ustawy.

W szczególności PWDL mogą przetwarzać dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie:

art. 9 ust. 2 lit h) RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, mogących przy tym zawierać dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w:

  • ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawie o służbie medycyny pracy;
  • ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • ustawie o publicznej służbie krwi;
  • ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  • ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • ustawie o leczeniu niepłodności.

W przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Kontakt

Jak dojechać?