Badania z zakresu medycyny pracy odbywają się od poniedziałku do piątku, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Badania wstępne

Stosownie do postanowień art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na opieką tę składają się m.in. badania wstępne.

Badania wstępne – wykonywane są przed rozpoczęciem pracy wobec:

osób przyjmowanych do pracy,

pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. W szczególności wykonanie tego badania będzie konieczne w razie polecenia pracownikowi wykonywania innej pracy w trybie art. 42 § 4 k.p., jeżeli będzie ona wiązała się z czynnikami szkodliwymi i warunkami uciążliwymi (innymi od dotychczasowych).

badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, o ile zachowuje aktualność orzeczenie lekarskie wydane po wykonaniu badania profilaktycznego w czasie trwania poprzedniej umowy o pracę.

jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lutego 1999 r. (II SA/Wr 975/97, Pr. Pracy 1999, nr 6, poz. 45), nie uchyla obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich przedstawienie przez pracownika wyników badań przeprowadzonych dla innych celów niż podjęcie pracy.

Kodeks pracy nie daje możliwości zwolnienia z tego obowiązku na podstawie posiadania przez pracownika badań przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań specjalistycznych potwierdzających możliwość wykonywania zawodu, co potwierdza także NSA w wyroku z dnia 7 listopada 2002 r. SA 3558/01 (Pr. Pracy 2003, nr 3, poz. 38).

Badania okresowe

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy (art. 229 § 2 kp), a ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy. W związku z tym, badania takie mogą być wykonywane co 2, 3 lub 4 lata, a ponadto ich częstotliwość u konkretnego pracownika może ulegać zmianom. Termin kolejnego badania określa lekarz przeprowadzający badanie wyznaczając go w orzeczeniu lekarskim poprzedzającym kolejne badanie.

Ponadto pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić takim pracownikom badania okresowe po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi niebezpiecznymi czynnikami, a także na wniosek osoby pracującej w takich warunkach po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 229 § 5 kp

Badania kontrolne

Badania kontrolne weryfikują zdolność pracownika do wykonywania pracy po zajściu jakiegoś zdarzenia powodującego niezdolność do wykonywania pracy, np. długiej nieobecności w pracy z powodu choroby. W przywołanej sytuacji, gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 30 dni, pracownik ma obowiązek wykonać badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 2 kp).

W momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu i przedstawić mu zaświadczenie lekarskie (wyrok SN z dnia 21 września 2001 r. I PKN 639/00, OSNP 2003, nr 17, poz. 415).