Udostępnianie dokumentacji

Zasady udostępniana dokumentacji medycznej Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie przez niego upoważnionej w Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona, powinien złożyć pisemny wniosek w celu uzyskania:

kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji w formie kopii/odpisu/wyciągu

Dokumentacja medyczna może zostać odebrana w w/w formie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę wskazaną na upoważnieniu, znajdującym się w dokumentacji Pacjenta.

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż ww., wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić w obecności pracownika Opalenickiego Centrum Zdrowia PROMEDICA upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjenta

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2019.1127 j.t. ze zm.