Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji

Zasady udostępniana dokumentacji medycznej Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie przez niego upoważnionej w Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona, powinien złożyć pisemny wniosek w celu uzyskania:
  • możliwości wglądu w dokumentację medyczną
  • kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być złożony osobiście albo przesłany pocztą tradycyjną.

Udostępnianie dokumentacji w formie kopii/odpisu/wyciągu

Dokumentacja medyczna może zostać odebrana w w/w formie wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę wskazaną na upoważnieniu, znajdującym się w dokumentacji Pacjenta (takie upoważnienie wypełniane jest podczas pierwszej wizyty Pacjenta w Opalenickim Centrum Zdrowia PROMEDICA)
W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż ww., wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić w obecności pracownika Opalenickiego Centrum Zdrowia PROMEDICA upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjenta

Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii/odpisu/wyciągu odbywa się po uiszczeniu opłaty za jej udostępnienie w Rejestracji Opalenickiego Centrum Zdrowia PROMEDICA
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala się następujące wysokości opłat:
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,70zł
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 7,79zł
Opłaty nie pobiera się:
  • od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych


Pliki do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej